1. Inleiding

Wat kunt u in deze perspectiefnota verwachten?
Jaarlijks vindt de integrale afweging van nieuw beleid plaats bij de Perspectiefnota. De perspectiefnota 2023 wordt op een andere manier aangevlogen, namelijk door nieuwe aanmeldingen voor 2023 en volgende jaren op te nemen in de begroting 2023 in plaats van de perspectiefnota 2023. Ten tijde van het opstellen van de perspectiefnota 2023 is namelijk het financieel meerjarenperspectief nog niet duidelijk door onzekerheden over de hoogte van de meerjarige algemene uitkering. De tijdsplanning van het publiceren van de circulaires en de bij de gemeenten gehanteerde planning & control-cyclus sluiten niet op elkaar aan.

Duidelijkheid over de hoogte van de algemene uitkering verwachten wij te krijgen bij de meicirculaire 2022. De onzekerheden betreffen materiële bedragen. De financiële ruimte voor nieuwe aanmeldingen is op dit moment marginaal. Daarom worden nieuwe aanmeldingen voor 2023 en volgende jaren opgenomen in de begroting 2023 in plaats van de perspectiefnota 2023. Hierdoor verschuift alleen het moment van besluitvorming en niet het jaar van ingang van de nieuwe aanmeldingen. Het doorschuiven van de besluitvorming over de aanmeldingen naar de begroting 2023 betekent dat er een integrale afweging van alle aanmeldingen kan plaatsvinden binnen de dan beschikbare financiële ruimte.

Regeerakkoord vanaf 2026
Het ministerie van binnenlandse zaken en koninklijke relaties (BZK) heeft aangegeven dat er tot en met 2025 voldoende geld vanuit het rijk naar gemeenten gaat. Vanaf 2026 is er echter grote onzekerheid en ontvangen gemeenten fors minder geld; 2026 wordt ook wel het 'ravijnjaar' genoemd. Voor de gemeente is het daardoor lastig om toekomstplannen te maken. Veel plannen vragen om een jaarlijkse investering en dus structurele dekking.

Indeling en opbouw perspectiefnota 2023
We beschrijven eerst de ontwikkelingen die de komende tijd op ons afkomen. Daarna geven we de opbouw van het financieel meerjarenperspectief weer. Hierbij komen de kaders (uitgangspunten), opbouw financieel perspectief en de ontwikkelingen meerjarenperspectief aan de orde.
Daarnaast schenken we hier aandacht aan de reservepositie en de liquiditeitenplanning. Deze
perspectiefnota laten we vaststellen door de raad.

Planning van het financiële proces
De uitreiking van de stukken is gepland op 25 mei. Daarna volgt het proces van Petear op 23 juni waarna de besluitvorming is gepland voor de raadsvergadering van 4 juli.  

College van burgemeester en wethouders.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11