Home

3. Ontwikkelingen

Conform voorgaande jaren is voor 2023 rekening gehouden met indexering van de budgetten op basis van de prijsindexen CPB zoals gepubliceerd in de septembercirculaire 2021. Inmiddels is er sprake van een veel hogere inflatie. De gevolgen hiervan worden gemonitord en bij de programmabegroting wordt beoordeeld of hiervoor een structurele aanpassing moet plaats vinden.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11