Home

4. Financieel meerjarenperspectief

In het meerjarenperspectief zijn de volgende autonome ontwikkelingen opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Nr.

Autonome mutaties

2023

2024

2025

2026

a.

Algemene uitkering (september- en decembercirculaire 2021)

1.960

1.297

1.409

-149

b.

Belastingen

-11

-41

-73

241

c.

Vrijval kapitaallasten

197

320

115

411

d.

Loon- en prijscompensatie

808

808

808

808

e.

Dekking stelpost loon- en prijscompensatie

-808

-808

-808

-808

Totaal Autonome mutaties

2.146

1.576

1.451

503

Ad a. Algemene uitkering
In oktober vorig jaar bent u geïnformeerd over de uitwerking van de septembercirculaire 2021. In de advisering van de septembercirculaire 2021 zijn de wijzigingen ten opzichte van de meicirculaire 2021 toegelicht voor 2021 tot en met 2025. Deze wijzigingen zijn nu financieel verwerkt in de voorliggende perspectiefnota. In januari van dit jaar bent u geïnformeerd over de uitwerking van de decembercirculaire 2021. In de advisering van de decembercirculaire 2021 zijn de wijzigingen ten opzichte van de septembercirculaire 2021 toegelicht voor 2021 tot en met 2025. Ook deze wijzigingen zijn nu financieel verwerkt in de voorliggende perspectiefnota.

Bedragen x € 1.000

Algemene uitkering

2023

2024

2025

2026

Septembercirculaire 2021

1.546

882

983

Decembercirculaire 2021

414

415

426

-149

Totaal algemene uitkering

1.960

1.297

1.409

-149

Ad b. Belastingen
De geraamde opbrengsten OZB zijn aangepast naar de meest recente inflatie en loonkostenontwikkeling. In het laatste kwartaal van 2022 ontvangt u de voorstellen voor de tarieven 2023.

Ad c. Vrijval kapitaallasten
Elk jaar wordt de vrijval aan kapitaallasten (afschrijving en rente) berekend en toegevoegd aan het meerjarenperspectief.

Ad d./e. Loon- en prijscompensatie
In onze begroting hebben wij een stelpost opgenomen voor loon- en prijscompensatie (zie ook hoofdstuk 1 kaders). Jaarlijks worden de budgetten waarop concrete prijsstijgingen van toepassing zijn (op basis van contracten en dergelijke) in kaart gebracht en verhoogd ten laste van deze stelpost.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11