Home

2. Uitgangspunten

Op dit moment is het financieel meerjarenperspectief nog niet duidelijk door onzekerheden over de hoogte van de algemene uitkering. Dit wordt veroorzaakt door de late besluitvorming vanuit het rijk over de algemene uitkering en de herijking gemeentefonds. De tijdsplanning van het publiceren van de circulaires en de bij de gemeenten gehanteerde planning & control-cyclus sluiten niet op elkaar aan.
Duidelijkheid over de hoogte van de algemene uitkering verwachten wij te krijgen bij de meicirculaire 2022. De onzekerheden betreffen materiële bedragen. De financiële ruimte voor nieuwe aanmeldingen is op dit moment marginaal . Deze perspectiefnota 2023 wordt daarom op een andere manier aangevlogen, namelijk door nieuwe aanmeldingen voor 2023 en volgende jaren op te nemen in de begroting 2023 in plaats van de perspectiefnota 2023. Hierdoor verschuift het moment van besluitvorming en niet het jaar van ingang van de nieuwe aanmeldingen. Bij de begroting 2023 vindt er een integrale afweging van alle aanmeldingen plaats binnen de dan beschikbare financiële ruimte.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11