Home

3. Ontwikkelingen

Samen met meerdere externe stakeholders (ondernemers en verenigingen) is een nieuw programma recreatie en toerisme opgesteld. Het concept-programma is door de raad inspraakrijp verklaard en heeft t/m 13 februari 2022 ter inzage gelegen. De ingediende zienswijzen worden voorzien van een reactie. Samen met de reactienota wordt het concept-programma (eventueel gewijzigd) ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Samen met VVV Waterland van Friesland en gemeente Súdwest Fryslân kiken wij hoe wij als regio kunnen profiteren van de landelijke verwachte toeristische groei. En hoe we hierin onze rust en ruimte en de cultuurhistorische eigenheid kunnen waarborgen.

Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en gemeente De Fryske Marren werken samen met het grote maatschappelijke initiatief “gebiedspilot Tsjûkemar”. De projecten die (het bottom-up initiatief) Stichting Club van Aanjagers gebiedspilot Tsjûkemar ontwikkelt zijn er op gericht het gebied aantrekkelijker te maken voor meerdere doelgroepen. Het Tsjûkemar moet een “bestemmingsgebied” worden waar iedereen graag langer wil verblijven. Het grotere kader is de ontwikkeling van het Tsjûkemar Regio: van “doorvaartmeer” naar “bestemmingsmeer”. De Club van Aanjagers neemt het voortouw in de regionale ontwikkeling van het Tsjûkemar in samenwerking met de overheden (Intentieverklaring, 2019). In het bestuurlijk overleg is afgesproken dat we ons voorlopig focussen op twee projecten uit het Meerjarenuitvoeringsprogramma 2021-2023 namelijk: Ûlesprong en de Kitesurfzone. Dit vanwege beperkte middelen. Deze twee projecten zijn aangewezen door de Club van Aanjagers. De komende tijd willen we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om bij te dragen aan de realisatie van die twee projecten.
Naast het maatschappelijk initiatief Tsjûkemar onderzoeken we ook voor het maatschappelijk initiatief Nannewiid hoe we met de verschillende overheden dit gebiedsproces verder kunnen helpen en wat ieders rol hier in is.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11