Bijlage 1 Reserves en voorzieningen

Dit overzicht reserves en voorzieningen is gebaseerd op de werkelijke stand van de reserves en voorzieningen per 31 december 2021. Na vaststelling van de perspectiefnota 2023 verwerken we de mutaties genoemd in de paragraaf 4.4 algemene reserve in de begroting 2023.

Totaal overzicht reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht

Saldo 1-1-'22

Saldo 1-1-'23

Saldo 1-1-'24

Saldo 1-1-'25

Saldo 1-1-'26

Saldo 1-1-'27

Algemene reserves:

Algemene reserve

4.531

7.738

6.754

7.013

7.013

6.213

Weerstandsvermogen

8.300

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

12.831

15.738

14.754

15.013

15.013

14.213

Bestemmingsreserves:

Extra kosten corona virus

1.943

-

-

-

-

-

Kapitaallasten

8.924

8.607

8.292

7.981

7.669

7.358

Onderhanden werk

9.947

256

231

0

-

-

20.814

8.863

8.523

7.981

7.669

7.358

Voorzieningen:

Personeel

-

6

12

17

23

29

Pensioenen wethouders

5.308

5.326

5.344

5.361

5.379

5.397

Afwikkeling grondexploitaties

684

684

684

684

684

684

Baggeren

467

503

503

503

503

503

Vastgoed

2.364

2.458

2.589

1.576

873

471

Wegen

500

464

391

384

335

354

Kunstwerken

77

67

240

298

423

473

Derdengelden

6

6

3

1

-

-

Egalisatie riolering

3.735

3.882

4.025

4.157

4.288

4.420

13.141

13.396

13.790

12.982

12.509

12.331

Rekeningresultaat

5.196

-

-

-

-

-

Totaal generaal

51.982

37.997

37.067

35.976

35.191

33.902

Detailoverzicht bestemmingsreserve onderhanden werk

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Stand 1-1

9.947

256

231

0

0

Stortingen:

Voeding vanuit Algemene Reserve (perspectiefnota 2022)

736

320

21

Voeding vanuit Algemene Reserve (perspectiefnota 2022 amendement)

35

Voeding vanuit Algemene Reserve (prioriteitenlijst)

1.538

458

120

Voeding vanuit Algemene Reserve (programmabegroting 2022 amendement)

265

8

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: claims reserve corona

1.801

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: invoeren Omgevingswet per 1-1-2023

700

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: te oormerken middelen dec. circulaire 2021

339

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: resultaat gerichte inkoop WMO

100

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: kerkenvisie

75

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: centrale huisvesting

74

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: onderwijshuisvesting

55

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: reiskostenvergoeding dienstreizen 2022

58

Totaal stortingen

5.776

786

141

0

0

Onttrekkingen:

Programma 1 - Bestuur en organisatie

Opbouwen BGT aanvulling kadernota 2016

41

Traject lokale democratie

5

Onderzoek toekomst internationale betrekkingen

6

Jubileum 30 jaar stedenband Medias Roemenië

15

Onderzoeken nieuwe vormen van dienstverlening

25

Aanschaf mobiele telefoons (2021)

40

Coronakosten programma 1: communicatiemiddelen

5

Coronakosten programma 1: openbare orde en veiligheid

31

Coronakosten programma 1: APV, bijzondere wetten en verkiezingen

40

Coronakosten programma 1: onvoorzien

72

Totaal onttrekkingen programma 1

280

0

0

0

0

Programma 2 - Ruimte

Verkeerskundige aanpassingen knooppunt Joure

33

Aanleg fietspaden

232

Kosten opruimen A7

118

Kade 5-7 St Nic.

109

Lemmer, locatie gemeentehuis

231

KN14 Structuurvisie De Friese Meren (Omgevingsvisie)

46

Voorkoming vervolgschade Westermartoren en toren

-

Tunnel Hollandiastraat

39

Startersleningen marktconsultatie

226

Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied

118

Toezicht permanente bewoning recreatiewoningen

-

Woonvisie DFM 2018-2022

-

Afbouwregeling inzamelaars oud papier

-

Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid

41

Landschapsontwikkelingsplan

10

Harmonisatie wegenlegger

30

Afronden Delfstrahuizen-west

136

Landschapsbiografie

5

Fossielvrij vastgoed 2030 (voorbereidingskrediet)

-

Tijdelijke maatregelen brandveiligheid camping Lemmer

130

Aanpak maatschappelijke voorzieningen Balk

75

Greidhoeke

-

Vergunningverlening en toezicht glasvezelkabel

-

Energietransitie De Fryske Marren

345

Vervolgaanpak Tûk Wenjen

370

Plan van aanpak speelvoorzieningen

8

Programma invoering Omgevingswet

-

Bijdrage biodiversiteitscampagne bewustzijn iedere Fries

5

Onderzoek sluismuren Lemstersluis

-

Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen

271

Vervangen brug Oenemawei Terkaple (2021)

25

Vervangen elektrische installatie Flevobrug Lemmer

8

Areaaluitbreiding groen

17

Areaaluitbreiding openbare verlichting

10

Onderhoud stranden

50

Verhoging begrotingssubsidie aan stichting BRM

-

25

25

Wegnemen obstakels openbare ruimte

50

Verhogen dotatie voorziening wegen

700

Beheerplan wegen

634

Transitievisie warmte

169

Energieloketten

44

Verwijderen rietpollen Strand Lemmer

35

Resultaatbestemming jaarrekening 2020 De Ekers 3A (progr. 2)

798

1-M-P Duurzaamheidsvisie(K)

271

Grootschalig onderhoud pont Langweer (perspectiefnota 2022)

60

Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer voorbereidingskrediet

-

30

Herbestemming Blikken Skuorre Sloten

35

Uitvoering klimaatakkoord - capaciteit

200

200

Aquatermy Balk

100

Build to order

50

Duurzaamfonds kleine initiatieven (programmabegroting 2022; amendement)

100

Coronakosten programma 2: grondbedrijf

6

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: invoeren Omgevingswet per 1-1-2023

700

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: kerkenvisie

75

Totaal onttrekkingen programma 2

6.716

255

25

0

0

Programma 3 - Economie

Sociaal economisch beleid

17

Stimulering bedrijven vestiging / Glasvezel

31

Economische Zaken

49

Ontwikkeling recreatie en toerisme Tsjûkemar

191

Versterken onderwijs bedrijfsleven

33

Lemmer Poort van Zuidwest Friesland

38

Cultuurtoerisme Tsjukemar (progr. 3)

7

Camping Lemmer (prioriteitenlijst)

750

Coronakosten programma 3: brug- en sluisgelden

25

Coronakosten programma 3: precariobelasting

82

Coronakosten programma 3: huren/pachten gemeentelijke objecten

150

Coronakosten programma 3: weekmarkten en jaarmarkt

2

Coronakosten programma 3: kermissen

38

Coronakosten programma 3: leges en evenementen

15

Totaal onttrekkingen programma 3

1.427

Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs

Aanschaf materiaal zelfwerkzaamheid (sport)

105

Temporiseren bezuiniging sportaccommodaties

8

Bouwvoorbereiding nieuwbouw Zuyderzee Lyceum

229

Voorbereidingskrediet RKPC de Toekomst Bakhuizen

110

Voorbereidingskrediet renovatie Wumkesskoalle Joure

51

Uitbreiding It Klimmerblêd Sint Nicolaasga

193

Constructiefout ventilatie/verwarming De Bolster Balk

27

Onderwijshuisvesting (progr. 4)

53

Constructiefout De Arke Lemmer

72

Procesbegeleiding en Bouwkundigadvies Brûsplak Joure

-

Rijksbijdrage i.v.m. lokaal sport- en beweegakkoord

30

Huisvestingsplan onderwijs

-

206

Areaaluitbreiding binnensportaccommodaties

25

Beheer en onderhoud buitensportaccomodaties (prioriteitenlijst)

163

138

Uitvoering cultuurnota

25

Voorbereidingskrediet realisering sportpark t.b.v. VV Renado en VV Idskenhuizen

15

Onderwijshuisvesting 2022 (perspectiefnota 2022)

281

140

21

Huisvesting verenigingen Balk (prioriteitenlijst)

245

PM

PM

Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel" (prioriteitenlijst)

80

120

120

Fryske boeken voor basisscholen (programmabegroting 2022; amendement)

8

8

Stichting bibliotheken (programmabegroting 2022; amendement)

10

Coronakosten programma 4: kunstzinnige vorming

100

Coronakosten programma 4: culturele activiteiten

100

Coronakosten programma 4: musea

50

Coronakosten programma 4: zwembad

500

Coronakosten programma 4: coronasubsidie maatschappelijke instellingen

486

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: onderwijshuisvesting

55

Totaal onttrekkingen programma 4

3.019

406

347

0

0

Programma 5 - Sociaal Domein

Huisvestingsoplossingen statushouders

77

Vluchtelingendossier

93

Sociale Veiligheid

69

Formatie beleid/bedrijfsvoering samenleving

44

Voorbereiding nieuwe wet inburgering/extra middeln pilots nieuwe wet inb.

16

Koploper project cliëntenondersteuning

-

Formatie voor maatwerk bij zorg en participatie(perspectiefnota 2022)

150

150

Formatie beleid Sociaal Domein (perspectiefnota 2022)

245

Inkoop leerroutes Wet Inburgering 2022 (programmabegroting 2022 amendement)

35

Uitvoering nieuwe Wet inburgering ambitie 2022 (programmabegroting; amend.)

112

Coronakosten programma 5: onderuitputting WMO maatwerk

50

Coronakosten programma 5: armoedebestrijding en bijzondere bijstand

50

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: te oormerken middelen dec. circulaire 2021

339

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: resultaat gerichte inkoop WMO

100

Totaal onttrekkingen programma 5

1.380

150

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Project garantiebanen

21

Digitale dienstverlening

77

Div in beweging

83

I-bewustzijn

65

Flankerend beleid zero base

172

Verhogen arbo-budget/maatregelen R,I&E/inbedding VCA-normering

5

Bantegaplein Lemmer

140

Voorbereidingskrediet huisvesting

69

Digitaal hulpmiddel rapportages

90

Digitale dienstverlening

257

Arbowet en VCA

45

Keuringen NEN 3140

25

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: centrale huisvesting

74

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: reiskostenvergoeding dienstreizen 2022

58

Storting in voorziening vastgoed t.l.v. reserve onderhanden werk

1.251

Vrijval reserve Onderhanden Werk jaarrekening 2021 (actualiseren verplichtingen)

214

Totaal onttrekkingen Algemene dekkingsmiddelen

2.646

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

15.467

811

372

0

0

Stand 31-12

256

231

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11