Home

3. Ontwikkelingen

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 gedeeltelijk in werking getreden. De Wet open overheid vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. Een belangrijk deel van de Wet open overheid, de categorieën van documenten die openbaar gemaakt moeten worden, treedt op een later tijdstip in werking. Waarschijnlijk wordt gekozen voor een gefaseerde invoer waarbij over 5 - 10 jaar volledig aan de Wet open overheid moet worden voldaan. Omdat de fasering niet bekend is, is ook niet duidelijk hoeveel tijd de implementatie van de wet neemt en wat de uitvoeringskosten zijn (incidenteel en periodiek). Wel staat vast dat het openbaar maken van informatie via een landelijk voorgeschreven platform moet plaatsvinden. Dit platform is nog niet beschikbaar en ook hiervan zijn de kosten voor de gemeente niet bekend.
In de komende jaren is het aannemelijk dat er middelen gevraagd worden voor de uitvoering van de Wet open overheid.
Wat is er veranderd vanaf 1 mei:

  • Contactfunctionaris aanwijzen: een inwoner of organisatie die op zoek is naar documenten, kan een contactfunctionaris van de gemeente benaderen. De contactfunctionaris kan aangeven of informatie al openbaar is of helpen bij het omschrijven van het Woo verzoek.
  • Digitaal indienen Woo verzoek: Hiervoor is een formulier op de website beschikbaar.
  • De besluittermijn op Woo verzoeken is verkort en te laat beslissen betekent een dwangsom betalen.
  • In de jaarrekening en begroting wordt in de openbaarheidsparagraaf aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de Wet open overheid (voornemens en resultaten).
Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11