Home

3. Ontwikkelingen

In het in december 2021 gepresenteerde coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ zijn een aantal afspraken gemaakt die financiële gevolgen zullen hebben voor onze gemeente.
De hoogte van die financiële gevolgen voor de uitkering gemeentefonds zal in de meicirculaire 2022 duidelijk worden.
Accres
Voor deze jaarlijkse indexatie van het gemeentefonds wordt in het regeerakkoord extra geld beschikbaar gesteld tot en met 2025. De herberekening van het accres wordt op basis van een nieuw CPB-macrobeeld meegenomen in de meicirculaire 2022.
Jeugdhulp
Gemeenten zijn vanaf 2019 intensief in gesprek met de rijksoverheid om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig en financieel houdbaar stelsel van jeugdhulp. In 2021 is in de hervormingsagenda jeugd extra middelen voor jeugdzorg opgenomen voor de jaren 2023 t/m 2025. Hiervan heeft de gemeente 75% in de meerjarenraming 2023 – 2025 opgenomen. Nu wordt in het Regeerakkoord aan deze hervormingsagenda jeugd getornd en wordt uitgegaan van een forse vermindering van deze middelen in de jaren 2024 en 2025. Na weerstand vanuit gemeenten overweegt het Rijk deze bezuiniging terug te draaien.
Opschalingskorting
De door het kabinet Rutte II opgelegde opschalingskorting is in het regeerakkoord voor de duur van de kabinetsperiode (2022 tot en met 2025) teruggedraaid, maar is niet structureel stopgezet. Dit betekent dat er in de gemeentelijke meerjarenbegroting rekening moet worden gehouden met een volledige terugkeer van de opschalingskorting vanaf 2026. Hierdoor kan de gemeente niet structureel investeren in structurele opgaven.
Woningbouwimpuls
Het regeerakkoord haalt voor de woningbouwimpuls en voor het volkshuisvestingsfonds middelen uit het gemeentefonds om het vervolgens als specifieke uitkering ter beschikking te stellen aan een aantal gemeenten. Dit leidt tot een soort herverdeling van het gemeentefonds.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11