Home

3. Ontwikkelingen

In de perspectiefnota 2021 is een herstelplan gepresenteerd voor de algemene reserve. Het herstelplan bestaat uit het versterken van de reservepositie om tegenvallers op te vangen. Maatregelen om de algemene reserve te sturen of beïnvloeden zijn mogelijk door uitgaven te verlagen en te sparen, inkomsten te verhogen en/of eenmalige voordelen te sparen en financiële risico’s te beheersen.
Er is onderzoek gedaan om toekomstige tussentijdse winstnemingen grondexploitatie in de algemene reserve meerjarig op te nemen. De reden hiervan is dat de grondexploitatie een belangrijk aandeel had in het jaarrekeningresultaat 2019. Voorzichtigheidshalve nemen we voor de jaren 2021 tot en met 2024 50% van de te verwachten tussentijdse winstnemingen mee. Dit is afgestemd met onze accountant en de provincie als toezichthouder. In 2021 is de geraamde winstneming behaald en we verwachten dit ook voor de komende 3 jaren. De uitkomsten van de eenmalige voordelen maken al onderdeel uit van de algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11