Home

4. Financieel meerjarenperspectief

Hier wordt de actuele stand van de algemene reserve gepresenteerd, waarbij het uitgangspunt de stand van de algemene reserve per 31 december 2021 conform de jaarrekening 2021 is.

Bedragen x € 1.000

Ontwikkeling Algemene reserve

2022

2023

2024

2025

2026

Algemene reserve (stand per 1/1)

12.831

15.738

14.754

15.013

15.013

Stortingen:

Resultaatbestemming jaarrekening 2022

3.937

Herstelplan algemene reserve

450

200

200

Besparingen

237

Opheffen reserve coronakosten

1.943

Vrijval reserve onderhanden werk

214

Verrekening algemene reserve met weerstandsvermogen

300

Bestaand beleid

1.600

800

2.000

Totaal stortingen

8.681

1.000

2.200

-

-

Onttrekkingen:

Bestaand beleid

-5.774

-986

159

Verrekeningen meerjarenperspectief

-998

-2.100

-800

Totaal onttrekkingen

-5.774

-1.984

-1.941

-

-800

Stand per 31/12

15.738

14.754

15.013

15.013

14.213

Mutaties algemene reserve – stortingen
Bij de perspectiefnota 2021 is een herstelplan algemene reserve ingevoerd ter versterking van de reservepositie om tegenvallers op te vangen. Verder is bij de perspectiefnota 2022 een besparing van € 237.000 opgenomen. Ook is bij de jaarrekening 2021 voorgesteld de bestemmingsreserve coronakosten op te heffen. Op basis van de risico-inventarisatie bij de begroting 2022 is het weerstandsvermogen bijgesteld van € 8,3 miljoen naar € 8 miljoen.  Tot slot zijn de reservemutaties tot en met de programmabegroting 2022 weergegeven onder het kopje bestaand beleid.

Claims/onttrekkingen aan de algemene reserve zetten we apart in een bestemmingsreserve om zo duidelijk in beeld te hebben wat de algemene reserve van De Fryske Marren is. Een specificatie van de verrekening tussen de reserve onderhanden werk en de algemene reserve is verwerkt in bijlage 1 reserves en voorzieningen.

Mutaties algemene reserve – onttrekkingen
Ook de reservemutaties tot en met de programmabegroting 2022 zijn op dezelfde wijze gerubriceerd als de stortingen. De verrekeningen meerjarenperspectief zijn nodig geweest om sluitende meerjarenperspectieven te kunnen presenteren.

De totale algemene reserve bestaat uit de vrije algemene reserve en de reserve weerstandvermogen. Op basis van de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is bij de programmabegroting 2022 een benodigd weerstandsvermogen berekend van € 8.000.000.

De totale algemene reserve geeft het volgende beeld:

Bedragen x € 1.000

Algemene reserves

2022

2023

2024

2025

2026

Vrije algemene reserve

7.738

6.754

7.013

7.013

6.213

Weerstandsvermogen

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Totaal algemene reserves

15.738

14.754

15.013

15.013

14.213

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11