Home

3. Ontwikkelingen

Sinds 1 januari 2018 werken we voor de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp met resultaatgerichte inkoop. Invoering van een dergelijke grote verandering gaat gepaard met aanloop vraagstukken op verschillende niveaus: eigen gemeente, Fryske gemeenten, Sociaal Domein Fryslân (SDF) en zorgaanbieders.
Om mogelijke (financiële) risico’s te ondervangen zijn de volgende maatregelen getroffen:

  • het provinciaal volgen van de transformatie en de invulling daarvan door zorgaanbieders:
  • centraal via het contractmanagement van SDF en op basis van de adviezen van de ingestelde taskforce jeugd.
  • als gemeente volgen van de transformatie en de invulling daarvan door zorgaanbieders:
  • gesprekken met regionale zorgaanbieders;
  • controle en naleving op een juiste uitvoering van administratieve processen op basis van de gemaakte contractuele afspraken;
  • het aanspreken op verantwoordelijkheden via provinciaal contractmanagement;
  • sturen op beoogd inhoudelijk resultaat door het sociaal wijkteam;
  • het beheersen van de kostenontwikkeling door continue monitoring.

Het traject voor inkoop met contracten die in zouden gaan op 1 januari 2022 is stopgezet als gevolg van juridische procedures. Dit traject wordt opnieuw opgestart met als doel nieuwe contracten per 1 januari 2023. Vertrekpunt hierbij blijven de uitgangspunten van de inkoop van de zorg in 2018 aangevuld met de in de afgelopen periode opgedane ervaringen en gedane aanpassingen.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11