Home

3. Ontwikkelingen

De veenweidevisie is in januari 2015 vastgesteld door de provincie Fryslân. Deze heeft een tijdshorizon tot 2050/2100. Op basis van onder andere de afspraken die gemaakt zijn over het beperken van de CO2 uitstoot is in 2021 het Veenweideprogramma 2021-2030 vastgesteld door de diverse betrokken algemene besturen (gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân).

Het Veenweideprogramma 2021-2030 heeft de volgende doelstellingen:

  • De negatieve effecten van bodemdaling zijn verminderd (gemiddeld 0,2 cm minder bodemdaling per jaar; daarnaast beperken en compenseren van negatieve effecten);
  • De uitstoot van broeikasgassen is met 0,4 megaton CO2 equivalenten per jaar afgenomen;
  • De landbouw heeft een duurzaam toekomstperspectief;
  • Het watersysteem is water robuust en klimaatbestendig ingericht.

Bij de vaststelling van het Veenweideprogramma 2021-2030 is besloten om in 2022 een eerste herijking van dit programma te doen. Landelijke ontwikkelingen hebben geleid tot een heroverweging van de planning van de herijking van het veenweideprogramma 2021-2030. Het wordt niet opportuun geacht om vooruitlopend op besluitvorming over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) een afzonderlijke herijking van de veenweideopgave vast te stellen. De herijking van de veenweideopgave wordt als onderdeel van de besluitvorming over het gebiedsplan voor het NPLG, aan de gemeenteraden, provinciale staten en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân voorgelegd. Deze heroverweging heeft geen gevolgen voor de planning van de besluitvorming over de aanpak van de funderingsproblematiek en de toekomstige inrichting van hoogwatercircuits. Besluitvorming hierover is gepland in december 2022.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11