Home

3. Ontwikkelingen

De raad heeft in 2019 met de aangenomen VNG-motie gewezen op en gesteld dat ‘wie bepaalt betaalt’. Vooralsnog is aanvullend gebruik van Wmo-voorzieningen en de indirecte kosten nog niet gecompenseerd door het Rijk. De minister wacht de uitkomsten uit een landelijke monitor af. Ook uit de derde landelijke monitor is gebleken dat de kosten van het abonnementstarief verder zijn toegenomen. Deze monitor was gericht op 2020. Het nieuwe kabinet wil voor specifiek de huishoudelijke hulp maatregelen treffen. Het kan gaan om verdere financiële compensatie of om inhoudelijke, beleidsmatige, maatregelen, zoals een eigen bijdrage met landelijke normen. Daarnaast zullen het ministerie van VWS en de VNG een gezamenlijke analyse uitvoeren naar de lange termijn ontwikkelingen Wmo (5-20 jaar) op basis van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Tot op heden is er geen duidelijkheid gekomen over compensatie. Zolang er nog geen duidelijkheid is heeft de provincie aangegeven dat we hiervoor geen stelpost (€ 1 miljoen) mogen opnemen in het financieel meerjarenperspectief.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11