Home

4. Financieel meerjarenperspectief

In de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (pagina 130) is een overzicht opgenomen met informatie over het financieel perspectief tot en met 2025. Dit vormt de beginreeks van deze perspectiefnota 2023:

Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Saldi programmabegroting 2022 - 2025

753

202

311

311

Deze saldi zijn gepresenteerd in de programmabegroting 2022 en hanteren wij als vertrekpunt voor de perspectiefnota 2023. Door het actualiseren van deze reeks komen we tot een nieuw financieel perspectief. Te denken valt aan reeds genomen besluiten met financieel effect, uitwerking circulaires gemeentefonds, structurele mutaties najaarsrapportage en dergelijke. In de volgende paragrafen gaan we hier verder op in. Een en ander heeft geresulteerd in de volgende eindreeks voor de perspectiefnota 2023:

Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Saldi perspectiefnota 2023 -2026

1.534

275

259

95

Het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief laat een dalend saldo zien van € 1.534.000 in 2023 naar € 95.000 in 2026. Conform de financiële verordening hebben alle jaarschijven een positief saldo van minimaal € 100.000. Uit dit financieel perspectief blijkt dat er geen financiële ruimte is voor nieuwe beleidsvoorstellen met structurele financiële gevolgen.
Bij de meicirculaire 2022 wordt duidelijk welke extra financiële middelen uit het gemeentefonds onze gemeente krijgt ten gevolge van de herverdeling gemeentefonds en het nieuwe regeerakkoord. Dan wordt een nieuw financieel meerjarenperspectief berekend wat uitgangspunt zal zijn voor nieuwe beleidsvoorstellen bij de begroting 2023.

Opbouw financieel meerjarenperspectief
Op hoofdlijnen zien de saldi van deze perspectiefnota 2023 er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

Opbouw financieel perspectief

2023

2024

2025

2026

Programmabegroting 2022 - 2025

753

202

311

311

Autonome mutaties

2.146

1.576

1.451

503

Mutaties bestaand beleid

-1.365

-1.503

-1.503

-1.503

Onttrekken ten laste van algemene reserve

800

Rentelasten onttrekken t.l.v. algemene reserve

-16

Saldi Perspectiefnota 2023-2026

1.534

275

259

95

De saldi voor de jaarschijven 2023 t/m 2026 in de perspectiefnota 2023 voldoen aan de financiële verordening.

Het financieel perspectief wordt als volgt opgebouwd en verder toegelicht:

  1. Autonome mutaties
  2. Mutaties bestaand beleid
  3. Onttrekken algemene reserve
  4. Algemene reserve
  5. Liquiditeitenplanning
Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11