Home

3. Ontwikkelingen

De aandacht voor een duurzame economie en duurzame toepassingen en oplossingen is de afgelopen periode flink toegenomen. Daarnaast hebben we onze verantwoordelijkheid en taken binnen het Klimaatakkoord. Een ontwikkeling die we toejuichen en waar we onze rol in pakken. Mede daarom heeft de gemeenteraad op 17 november 2021 het uitvoeringsprogramma duurzaamheid vastgesteld.

We faciliteren initiatieven, werken veel samen met de dorpen, zijn in gesprek met diverse initiatiefnemers voor uiteenlopende projecten en nemen actief deel aan de Regionale Energiestrategie. We werken aan de uitvoering van de door de raad vastgestelde Transitievisie warmte waarbij we per wijk aangeven wanneer de overstap wordt gemaakt naar aardgasvrij. Hierbij staat voorop dat dit betaalbaar moet zijn voor alle inwoners. Al jaren zijn we bezig met de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad door middel van Tûk Wenjen. We verwachten dat we in 2022 nog voldoende middelen hebben om dit project voort te zetten. Voor de jaren daarna is een nieuwe financiële inspanning vereist.

Binnen onze organisatie werken we aan trede 4 van de CO2 Prestatieladder. Dit betekent dat we ons niet alleen meer richten op onze eigen organisatie, maar dat we ook werk maken van de reductie van de CO2-uitstoot in de keten.

In 2020 is het beleidskader Sinnefjilden De Fryske Marren vastgesteld. Hierin is opgenomen wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente op het gebied van zonnevelden. Het eerste grootschalige zonnepark is inmiddels in gebruik genomen (Lemsterhoek, Lemmer).
We willen de dakpotentie maximaal benutten voor de opwekking van zonne-energie. Om dit te realiseren is het van belang dat we een stimuleringsprogramma opzetten met daarbij behorende, aanvullende middelen. We stellen een plan van aanpak op zodat duidelijk wordt welke middelen daarvoor nodig zijn.

Ook voor het eigen vastgoed in onze gemeente ligt vanuit het klimaatakkoord een verduurzamingsopgave. Dit wordt via de Routekaart verduurzamen Vastgoed gestalte gegeven.

Er is onderzoek gedaan naar de fors noodzakelijke uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord voor gemeenten, provincies en waterschappen door adviesbureau AEF. Hieruit blijkt dat ook voor onze gemeente een substantiële hoeveelheid capaciteit en middelen nodig is. De raad heeft voor de jaren 2022 en 2023 tijdelijke, extra middelen beschikbaar gesteld voor uitbreiding van capaciteit. Er zijn echter structureel meer middelen nodig dan nu zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:09:31 met de export van 07/26/2022 15:57:11